STATUT NIEPUBLICZNEGO „EDU-ŻŁOBKA”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku


STATUT
NIEPUBLICZNEGO
„EDU-ŻŁOBKA”
01.01.2015 r.


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.
 
Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: „Edu-Żłobek”, zwanej w dalszej treści także „Żłobkiem”. Podmiotami założycielskimi żłobka są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w partnerstwie z Magdaleną Chmarzyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska”. Osobą prowadzącą Żłobek i pierwszym Dyrektorem Żłobka jest Magdalena Chmarzyńska. Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Hilarego Koprowskiego (zwanego dalej także „GPN-T”), przy ulicy Trzy Lipy 3 w Gdańsku (80-172). Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 2.
Żłobek działa na podstawie:

ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.2013.1457 t.j.), zwanej dalej „Ustawą”;
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014.925);
 
niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3.
Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Żłobek jest placówką trzyoddziałową, zlokalizowaną na parterze budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci:
 
oddział I – do 10 dzieci w grupie,
oddział II – do 16 dzieci w grupie,
oddział III – do 16 dzieci w grupie.

§ 4.
 
Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom: opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka, wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

§ 5.
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka: w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie; jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci”; dziecko przyjęte do Żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
 
troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 
troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 
kształtuje postawy społeczne,
 
rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą
i wspierającą działania wychowawcze,
 
udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

§ 6.
Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

dobrem dziecka,
 
potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
ROZDZIAŁ III

Zarządzanie Żłobkiem

§ 7.
Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka, do obowiązków którego należy:
nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka, zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka, ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków,kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową Żłobka,reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku, ustalenie ramowego rozkładu dnia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów, gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka

§ 8.
Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia.
Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.
 
Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 
Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
 
Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim, jakimi są,ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 9.

W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.

§ 10.
Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 20. tydzień życia. Rekrutacja do Żłobka ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie karty zgłoszeniowej może nastąpić przez cały rok. W momencie przyjęcia zgłoszenia jest ono umieszczane na jednej z list rezerwowych, prowadzonych odrębnie dla każdej z kategorii osób, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1-4) oraz dla osób nie mieszczących się w żadnej z poniższych grup preferencyjnych. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Żłobka.


§ 11.

Mając na względzie fakt, iż dla: promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, PSSE oraz studentów i pracowników naukowych trójmiejskich publicznych uczelni wyższych oraz zwiększenia atrakcyjności oferty wynajmu powierzchni,
 
„Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” sp. z o.o. była inicjatorem powstania Edu-Żłobka oraz poniosła koszty związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń oraz terenów rekreacyjnych na jego potrzeby, statut przewiduje preferencje przy naborze (rekrutacji) do Żłobka. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka mają:
dzieci pracowników „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” sp. z o.o. (w szczególności zatrudnionych na terenie GPN-T),
dzieci najemców GPN-T oraz pracowników najemców GPN-T świadczących pracę na terenie GPN-T (w tym świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę – np. umowa zlecenia, kontrakt menedżerski),
dzieci pracowników naukowych publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta (w szczególności Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego),
dzieci studentów publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta (w szczególności Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), którzy studiują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (z wyłączeniem studiów MBA i podyplomowych).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie statusu preferencyjnego (zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie kontynuowania studiów itp.). Na podstawie tych dokumentów uczestnicy rekrutacji są wpisywani na odpowiednią listę rezerwową, w zależności od grupy preferencyjnej. W momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgłoszeniu nadawany jest numer potwierdzający złożenie dokumentów.
 
W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci pracowników PSSE, następnie dzieci najemców/pracowników najemców GPN-T, o których mowa w punkcie ust. 2 pkt 2), następnie dzieci pracowników naukowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i w dalszej kolejności dzieci studentów publicznych uczelni wyższych, o których mowa w ust. 2 pkt 4) Statutu.

W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku w trakcie trwania roku szkolnego przyjmowana jest kolejna osoba z danej listy rezerwowej, począwszy od listy obejmującej kategorie osób wskazanych w ust. 2 pkt 1), a po wyczerpaniu osób z danej listy – osoby z kolejnej listy, według kolejności zgłoszeń.

Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w momencie zwolnienia się miejsca.

Dzieci uczęszczające do żłobka w danym roku szkolnym są automatycznie kwalifikowane na kolejny rok (bez konieczności składania Karty Zgłoszeniowej), pod warunkiem jednak zawarcia umowy o której mowa w § 10 ust. 4, na kolejny rok szkolny.
Utrata statusu pierwszeństwa określonego w § 11 ust. 2 statutu (np. na skutek rozwiązania stosunku pracy, zakończenia studiów) po złożeniu „Karty Zgłoszenia” nie ma wpływu na możliwość uczęszczania do żłobka do końca danego roku szkolnego.

Utrata statusu pierwszeństwa ma wpływ na zmianę grupy preferencyjnej, a tym samym na wysokość opłat.

Postanowienia Statutu dotyczące rekrutacji nie mogą stanowić podstawy roszczeń osób trzecich wobec osoby prowadzącej Żłobek lub „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” sp. z o.o.
§ 12.
Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy: rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów; rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci; dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni, umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
 
Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.


ROZDZIAŁ V

Opłaty

§ 13.

Miesięczna opłata stała oraz dzienna opłata za wyżywienie została określona w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu oraz w umowie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
Miesięczna opłata stała obejmuje także opłatę za zajęcia dodatkowe.
W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.
W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Dyrektor Żłobka lub opiekuna grupy do godz. 8:00 w danym dniu, opłata za dzienne wyżywienie dziecka nie zostanie naliczona. W przypadku braku informacji w powyższym trybie przyjmuje się na potrzeby obliczenia wysokości opłaty za wyżywienie, iż dziecko było obecne w tym dniu w Żłobku.

Opłata za dzienne wyżywienie za dany miesiąc płatna jest do 5-tego dnia następnego miesiąca i stanowi iloczyn ilości dni w danym miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do Żłobka (z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 powyżej) oraz stawki opłaty wskazanej w Tabeli opłat.
Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, mokre chusteczki), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
 
W przypadku odebrania Dziecka ze Żłobka po godzinie 17:00 Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dodatkową opiekę, za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 17:00, według stawki wskazanej w Tabeli Opłat.
Rodzice zobowiązani są do uiszczenia corocznej opłaty za ubezpieczenie Dziecka, w wysokości wskazanej przez zakład ubezpieczeń wybrany przez Dyrektora Żłobka.
ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 14.
Dyrektor Żłobka może dokonać zmian Statutu wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora GPN-T, pod rygorem bezskuteczności zmiany.
Akty i decyzje dotyczące działalności Żłobka wydawane przez Dyrektora Żłobka nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.

Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej www.gpnt.zlobek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. Zmiana Statutu wymaga umieszczenia na stronie internetowej www.zlobek.gpnt.pl.


Zatwierdzam: Magdalena Chmarzyńska
...............................................................................................


STATUT

NIEPUBLICZNEGO

„EDU-ŻŁOBKA”
01. 12. 2014 r.


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.
 
Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: „Edu-Żłobek”, zwanej w dalszej treści także „Żłobkiem”.Podmiotami założycielskimi żłobka są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w partnerstwie z Magdaleną Chmarzyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska”. Osobą prowadzącą Żłobek i pierwszym Dyrektorem Żłobka jest Magdalena Chmarzyńska.
Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Hilarego Koprowskiego (zwanego dalej także „GPN-T”), przy ulicy Trzy Lipy 3 w Gdańsku (80-172).
 
Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.


§ 2.

Żłobek działa na podstawie:

ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.2013.1457 t.j.), zwanej dalej „Ustawą”;

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza
oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014.925);

niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3.

 
Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Żłobek jest placówką trzyoddziałową, zlokalizowaną na parterze budynku „C” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 
Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci. Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci:
 
oddział I – do 10 dzieci w grupie,

oddział II – do 16 dzieci w grupie,

oddział III – do 16 dzieci w grupie.
§ 4.

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom: opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka, wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi, zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

§ 5.
 
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka: w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie; jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci”; dziecko przyjęte do Żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy.

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności: troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, kształtuje postawy społeczne, rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.§ 6.
 
Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.ROZDZIAŁ III

Zarządzanie Żłobkiem

§ 7.

 
Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka, do obowiązków którego należy: nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka, zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka, ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków, kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową Żłobka, reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku, ustalenie ramowego rozkładu dnia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów, gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka

§ 8.

 
Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.
 
Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.

Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.

Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim, jakimi są, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.§ 9.
 
W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.


§ 10.

 
Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 20. tydzień życia.

Rekrutacja do Żłobka ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie karty zgłoszeniowej może nastąpić przez cały rok.

W momencie przyjęcia zgłoszenia jest ono umieszczane na jednej z list rezerwowych, prowadzonych odrębnie dla każdej z kategorii osób, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1-4) oraz dla osób nie mieszczących się w żadnej z poniższych grup preferencyjnych.

Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Żłobka.
§ 11.
 
Mając na względzie fakt, iż dla: promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, PSSE oraz studentów i pracowników naukowych trójmiejskich publicznych uczelni wyższych oraz zwiększenia atrakcyjności oferty wynajmu powierzchni „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” sp. z o.o. była inicjatorem powstania Edu-Żłobka oraz poniosła koszty związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń oraz terenów rekreacyjnych na jego potrzeby, statut przewiduje preferencje przy naborze (rekrutacji) do Żłobka.
 
Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka mają: dzieci pracowników „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” sp. z o.o. (w szczególności zatrudnionych na terenie GPN-T), dzieci najemców GPN-T oraz pracowników najemców GPN-T świadczących pracę na terenie GPN-T (w tym świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę – np. umowa zlecenia, kontrakt menedżerski), dzieci pracowników naukowych publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta (w szczególności Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dzieci studentów publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta (w szczególności Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), którzy studiują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (z wyłączeniem studiów MBA i podyplomowych).
 
Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie statusu preferencyjnego (zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie kontynuowania studiów itp.). Na podstawie tych dokumentów uczestnicy rekrutacji są wpisywani na odpowiednią listę rezerwową, w zależności od grupy preferencyjnej. W momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgłoszeniu nadawany jest numer potwierdzający złożenie dokumentów.

W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci pracowników PSSE, następnie dzieci najemców/pracowników najemców GPN-T, o których mowa w punkcie ust. 2 pkt 2), następnie dzieci pracowników naukowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i w dalszej kolejności dzieci studentów publicznych uczelni wyższych, o których mowa w ust. 2 pkt 4) Statutu.

W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku w trakcie trwania roku szkolnego przyjmowana jest kolejna osoba z danej listy rezerwowej, począwszy od listy obejmującej kategorie osób wskazanych w ust. 2 pkt 1), a po wyczerpaniu osób z danej listy – osoby z kolejnej listy, według kolejności zgłoszeń.

Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w momencie zwolnienia się miejsca.

Dzieci uczęszczające do żłobka w danym roku szkolnym są automatycznie kwalifikowane na kolejny rok (bez konieczności składania Karty Zgłoszeniowej), pod warunkiem jednak zawarcia umowy o żłobkowych której mowa w § 10 ust. 4 na kolejny rok szkolny.
Utrata statusu pierwszeństwa określonego w § 11 ust. 2 statutu (np. na skutek rozwiązania stosunku pracy, zakończenia studiów) po złożeniu „Karty Zgłoszenia” nie ma wpływu na możliwość uczęszczania do żłobka do końca danego roku szkolnego.

Utrata statusu pierwszeństwa ma wpływ na zmianę grupy preferencyjnej, a tym samym na wysokość opłat.

Postanowienia Statutu dotyczące rekrutacji nie mogą stanowić podstawy roszczeń osób trzecich wobec osoby prowadzącej Żłobek lub „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” sp. z o.o.
§ 12.

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy: rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów; rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci; dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni, umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
 
Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.


ROZDZIAŁ V

Opłaty

 
§ 13.

Miesięczna opłata stała została określona w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu oraz w umowie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Miesięczna opłata stała została obejmuje także opłatę za wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe.

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.

Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, mokre chusteczki). Rodzic zobowiązuje się do dostarczania środków higienicznych.

Za wydłużoną opiekę po godzinie 17:00 rodzice zobowiązani są uiścić opłatę dodatkową zgodną z obowiązującą Tabelą Opłat.
ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 14.

Dyrektor Żłobka może dokonać zmian Statutu wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora GPN-T, pod rygorem bezskuteczności zmiany.

Akty i decyzje dotyczące działalności Żłobka wydawane przez Dyrektora Żłobka nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.

Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej www.gpnt.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2014 r. Zmiana Statutu wymaga umieszczenia na stronie internetowej www.gpnt.pl.

Zatwierdzam,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści „Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny „Edu-Żłobek”.
 2. Podmiotami założycielskimi żłobka są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w partnerstwie z Magdaleną Chmarzyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska”.
 3. Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Hilarego Koprowskiego (zwanego dalej także „GPN-T”), przy ulicy Trzy Lipy 3 w Gdańsku (80-172).
 4. Żłobek utworzony został w ramach projektu pn. „Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego" (zwanego dalej „Projektem”). 
§ 2
Żłobek działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
 4. niniejszego Statutu. 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji
§ 3
 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek jest placówką trzyoddziałową, zlokalizowaną na parterze budynku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci. 
 4. Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci:
 • oddział I - dzieci w wieku od 20-tego tygodnia życia – do 1 roku życia – 10 dzieci w grupie,
 • oddział II – dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat – 16 dzieci w grupie,
 • oddział III – dzieci w wieku od 2 do 3 lat – 16 dzieci w grupie. 
§ 4
Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:
 1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
 4. wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,
 5. zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb. 
§ 5
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:
 1. w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie;
 2. na jednego opiekuna przypada 5-cioro dzieci do 1 roku życia lub 8 – ro dzieci w wieku od 1 roku życia (zgodnie z przepisami Ustawy);
 3. dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu;
 4. w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy;
 5. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 • współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju. 
§ 6
Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. 
ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Żłobkiem
§ 7
Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka, do obowiązków którego należy:
 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka,
 2. zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka,
 3. zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka,
 4. ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków,
 5. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową Żłobka,
 6. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
 7. opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,
 9. ustalenie ramowego rozkładu dnia,
 10. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 11. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,
 12. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 13. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,
 14. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka. 
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Żłobka
§ 8
 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.
 4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz  na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
 6. Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
 7. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
 • akceptacji takim, jakimi są,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
§ 9
 1. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków. 
§ 10
 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego Regulaminu rekrutacji do projektu.
 2. Kwalifikacji do żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 20. tydzień życia.
 3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.
 4. Podstawą uczestniczenia w rekrutacji dziecka do Żłobka jest złożenie dokumentów określonych w Regulaminie rekrutacji do projektu.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Żłobka.
 6. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc. 
§ 11
 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:
 • rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
 • rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 • rodzic dziecka będący uczestnikiem Projektu został skreślony z listy uczestników Projektu,
 • dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni,
 • umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.
 1. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 
ROZDZIAŁ V
Opłaty
§ 12
 1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice, z którymi zawarta została umowa na świadczenie usługi opieki, uiszczają miesięczną opłatę stałą w wysokości 350,00 PLN.
 2. Wysokość miesięcznej opłaty obowiązywać będzie w okresie od 01 kwietnia 2013 roku do 28 listopada 2014 roku.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.
 4. Rodzice nie pokrywają kosztów wyżywienia dziecka, dlatego w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku koszty te nie są zwracane. 
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 13
 1. Dyrektor Żłobka, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego statutu, może dokonać jego zmian wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora GPN-T, pod rygorem bezskuteczności zmiany.
 2. Akty dotyczące działalności żłobka, uchwalone przez organy działające w Żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 3. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej www.gpnt.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.02.2013 r.